REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA PORTALU WWW.SWIDNICA24.PL ORAZ/LUB NA PROFILACH NALEŻĄCYCH DO PORTALU ŚWIDNICA24.PL W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursów jest Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ul. Rynek 33/4, posiadający numer NIP: 884-000-27-61, REGON: 890519000, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkursy organizowane są przez Organizatora na stronie internetowej www.swidnica24.pl oraz/lub na profilach należących do portalu Świdnica24.pl w serwisach społecznościowych i nie stanowią gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskania Sponsora nagród w konkursach, o których mowa w § 1 pkt 2.
 4. Konkursy są organizowane przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnianych komunikatami publikowanymi na stronie internetowej www.swidnica24.pl oraz/lub na profilach należących do portalu Świdnica24.pl w serwisach społecznościowych.
 5. W przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, Organizator opublikuje szczegółowy regulamin na stronie www.swidnica24.pl.
 6. Fundatorem nagród jest Organizator lub Sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
 7. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Uczestnikami konkursów, nie mogą zostać pracownicy Organizatora i Sponsora oraz ich osoby najbliższe, przez które rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 9. Każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 8 powyżej, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy, przy czym nagrodę w poszczególnym konkursie dany uczestnik, o którym mowa w § 2 pkt. 1, może, ale nie musi wygrać tylko raz.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursach

 1. Uczestnikami konkursów mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski oraz osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział w poszczególnym konkursie wskazanej osoby niepełnoletniej, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem konkursów.
 2. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe wskazane i opublikowane na stronie www.swidnica24.pl. lub we wpisach poświęconych danemu konkursowi na profilach należących do portalu Świdnica24.pl w serwisach społecznościowych.
 3. Dodatkowe warunki udziału w danym konkursie mogą zostać podane przez pracownika portalu Świdnica24.pl w komunikatach poświęconych poszczególnym konkursom na stronie internetowej www.swidnica24.pl oraz/ lub na profilach należących do portalu Świdnica24.pl w serwisach społecznościowych.
 4. Aby wziąć udział w konkursach należy zgodnie z informacją dotyczącą danego opublikowanego konkursu przesłać mailem na adres [email protected] odpowiedź na pytanie konkursowe (w określonej przy danym konkursie formie – tekst, zdjęcie lub film), które będzie wskazane jako zadanie konkursowe dla danego konkursu.
 5. Odpowiedź na zadanie w każdym konkursie będzie oceniana przez Jury Konkursowe, składające się z przedstawicieli redakcji portalu Świdnica24, które będzie podejmować decyzje większością głosów w głosowaniu niejawnym najpóźniej do 2 dni od zakończenia każdego konkursu i zgodnie ze wskazanym terminem, do którego wpływać mogą zgłoszenia konkursowe poszczególnego konkursu.
 6. Kryterium oceny odpowiedzi konkursowych jakim będzie się kierować Jury Konkursowe jest wybór najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych odpowiedzi nadesłanych na ogłoszone w danym konkursie zadanie – w formie tekstu, zdjęcia lub filmu (zwane dalej też „treściami konkursowymi”).
 7. W celu weryfikacji uczestnika i wydania mu nagrody konkursowej, uczestnik danego konkursu jest zobowiązany do podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego.
 8. Imiona i nazwiska zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody w danym konkursie zostaną ogłoszone publicznie na stronie internetowej portalu Świdnica24 i/lub na profilach należących do portalu Świdnica24.pl w serwisach społecznościowych.

 9. Przystępując do konkursów uczestnik:

  a)wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska oraz treści konkursowych (w tym także zdjęcia lub filmu oraz wizerunku osoby/osób, która się na nim znajduje) do celów realizacji poszczególnych konkursów na portalu Świdnica24,

  b)oświadcza i gwarantuje, że inne osoby wymienione przez niego w treściach konkursowych wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska, pseudonimu i innych informacji, a także wizerunku na podstawie których ta osoba może być zidentyfikowana, wykorzystanych w zgłoszeniu i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność,

  c)oświadcza i gwarantuje, że jest autorem treści konkursowej, która jest wynikiem jego samodzielnej i osobistej pracy twórczej. Ponadto oświadcza i gwarantuje, że treść konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora konkursów od odpowiedzialności wobec osób trzecich – także odszkodowawczej – w związku z korzystaniem przez Organizatora z treści konkursowej w sposób określony w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

 10. Uczestnik danego konkursu przesyłając treść konkursową upoważnia Organizatora do usuwania słów wulgarnych i obraźliwych, jeśli takie znajdą się w treści konkursowej podanej przez Uczestnika danego konkursu.
 11. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie treści konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

§ 4 Nagrody

 1. Nagrody w konkursach mogą być rzeczowe, w tym szczególności książki, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator, o czym czytelnicy są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowną publikację na portalu Świdnica24 lub w inny sposób, o którym decyduje Organizator.
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, ani prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.
 3. Odbiór Nagród następuje wyłącznie osobiście w redakcji portalu Świdnica24, przy ul. Rynek 33/4 w Świdnicy (58-100) lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora, a nie zgłoszenie się do wskazanego miejsca, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza utratę prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 ze zm.) laureat zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, chyba, że szczegółowy regulamin, o którym mowa w § 1 pkt. 5 regulaminu, stanowi inaczej.

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski z siedzibą w Świdnicy (58-100), przy ul. Rynek 33/4, posiadająca numer NIP: 884-000-27-61, REGON: 890519000,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w poszczególnym konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 3. Dane osobowe są udostępnione wyłącznie dla potrzeb danego konkursu i będą przetwarzane przez okres trwania danego konkursu oraz opublikowane w przypadku przyznania nagrody (imię i nazwisko) w komunikacie rozwiązania danego konkursu na portalu www.swidnica24.pl.
 4. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz prawo ich usunięcia.
 5. Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności portalu Świdnica24 pod adresem: https://swidnica24.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6 Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące poszczególnego konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej w biurze Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę przyjęcia zgłoszenia w siedzibie redakcji Świdnica24.
 2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w § 6 pkt. 1 regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury, o której mowa w § 2 pkt. 5, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Komisji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Jury w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: Rynek 33/4, 58-100 Świdnica
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej www.swidnica24.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia wysyłania zgłoszeń do poszczególnych poszczególnych konkursów, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników poszczególnych konkursów.
 6. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.swidnica24.pl/regulamin-konkursow