Będzie spis powszechny – rusza nabór rachmistrzów

  3

  Do piątku, 17 grudnia prowadzony będzie nabór na rachmistrzów, którzy przeprowadzą powszechny spis ludności. W Świdnicy będzie pracowało 30 rachmistrzów, nabór dotyczy również 6 rezerwowych rachmistrzów.

  Powszechny spis ludności i mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. To pierwszy spis powszechny od czasu, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

  Spis powszechny dostarczy szczegółowych informacji o liczbie ludności, terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym – tłumaczy Wiesław Pietrzyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy i zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

  Do 17 grudnia przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów na rachmistrzów.

  Wymagania stawiane kandydatom:

  1. ukończone 18 lat,

  2. co najmniej średnie wykształcenie (preferowani będą studenci oraz osoby z wyższym wykształceniem),

  3. miejsce zamieszkania na terenie Świdnicy,

  4. niekaralność i korzystanie z pełni praw publicznych.

  Ponadto od kandydatów oczekuje się:

  – umiejętności obsługi komputera,

  – dobrej znajomości terenu miasta, w tym umiejętności korzystania z map cyfrowych,

  – sprawności fizycznej,

  – wysokiej kultury osobistej,

  – łatwości nawiązywania kontaktów i asertywności,

  – komunikatywności, uprzejmości i cierpliwości,

  – pełnej dyspozycyjności.

  Każdy kandydat na rachmistrza obowiązany jest złożyć:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy,

  2. CV,

  3. dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia),

  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  5. oświadczenie o niekaralności,

  6. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych  w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

  Dokumenty należy składać do piątku, 17 grudnia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 (pok. 27) w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 730–1530 oraz we wtorek od 730 do 1700 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów NSP 2011” lub za pośrednictwem poczty na podobnych zasadach (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).

  Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy www.bip.um.swidnica.pl.

  ***

  Spisem powszechnym objęte zostaną:

  • osoby stale mieszkające i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,

  • mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne pomieszczenia niebędące mieszkaniami, w których mieszkają osoby,

  • osoby, które nie mają miejsca zamieszkania.

  Poprzedni artykułListy w obronie krzywdzonych
  Następny artykułNieprzejezdna droga Świdnica-Dzierżoniów (aktualizacja)