Sesja Rady Gminy Marcinowice

  Sesja Rady Gminy Marcinowice

  0
  PODZIEL SIĘ
  Kiedy:
  23 Czerwiec 2017@11:00 – 14:00
  2017-06-23T11:00:00+02:00
  2017-06-23T14:00:00+02:00
  Gdzie:
  Tuwima 2
  58-124 Marcinowice
  Polska

  W dniu 23 czerwca o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach  w sala narad (parter) odbędzie się XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE.

  PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu nr XXX/17 z XXX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 marca 2017r.
  6. Przyjęcie protokołu nr XXXI/17 z XXXI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 kwietnia2017r.
  7. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy zz 2016 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marcinowice” Pani Marii Dolinnej.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Marcinowice Pani Herminie Tyndzie.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Marcinowice w sprawie przystąpienia Gminy Marcinowice do Stowarzyszenia „ŚLĘŻANIE – Lokalna Grupa Działania”
  14. Podjęcie uchwały w sprawie – zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego,  w szkołach prowadzonych przez Gminę Marcinowice.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej w obrębie wsi Marcinowice.
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice.
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
  20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
  21. Wolne wnioski i oświadczenia.
  22. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
  23. Zamknięcie sesji.