Sesja absolutoryjna

  Sesja absolutoryjna

  0
  PODZIEL SIĘ
  Kiedy:
  24 Maj 2018@11:00 – 16:00
  2018-05-24T11:00:00+02:00
  2018-05-24T16:00:00+02:00
  Gdzie:
  sala narad UG Świdnica
  Bartosza Głowackiego 4
  58-100 Świdnica
  Polska

  Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na LIX SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 24 maja o godz. 11.00.

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LVIII sesji.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2017.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:
  1. a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 rok,
  2. b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2017 rok,
  3. c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,
  4. d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną,
  5. e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
  6. f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  7. g)
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;

  2)  udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017 rok;

  3)  zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

  4)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;

  5)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica;

  6)  zmieniająca uchwałę nr LV/496/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Świdnica;

  7)  wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/2;

  8)  wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 133/3;

  9)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 498/2;

  10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 117/7;

  11)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 28;

  12)   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącej działkę nr 100;

  13)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 276;

  14)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 108/13.

   

  1. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
  3. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
  4. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie LIX Sesji Rady Gminy Świdnica.
  PODZIEL SIĘ
  Poprzedni artykułStart rolkowiska
  Następny artykułNowe warsztaty artystyczne