Sesja absolutoryjna. Rada Gminy Świdnica

  Sesja absolutoryjna. Rada Gminy Świdnica

  0
  PODZIEL SIĘ
  Kiedy:
  19 Czerwiec 2017@11:00 – 15:00
  2017-06-19T11:00:00+02:00
  2017-06-19T15:00:00+02:00
  Gdzie:
  Urząd Gminy Świdnica
  Bartosza Głowackiego
  Świdnica
  Polska

  XLIII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA

  PORZĄDEK OBRAD:

  1.      Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

  2.      Wręczenie statuetek o „Laur Młodego Samorządowca”.

  3.      Wyznaczenie sekretarza obrad.

  4.      Wnioski do porządku obrad.

  5.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji: XLII.

  6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

  7.      Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

  8.      Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2016.

  9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:

  a)wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2016 rok,

  b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2016 rok,

  c)przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2016 rok przez Komisję Rewizyjną,

  d)przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok przez komisję Rewizyjną,

  e)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

  f)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

  g)dyskusja.

  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;

  2)udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok;

  3)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

  4)zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

  5)udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Świdnica;

  6)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin – Krzczonów – granica powiatu – ETAP III w km 2+980 – 3+678”;

  7)wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Świdnica do realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”;

  8) rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Wiesława Cieślika na działalność Wójta Gminy Świdnica;

  9)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica;

  10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mokrzeszowie, stanowiącej działkę nr 1233/7.

  11.Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

  12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

  13. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

  14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

  15. Przerwa od godziny 13:00 do godziny 14:00.

  16. Podsumowanie działalności gimnazjów za lata 1999-2017.

  17. Sprawy różne.

  18.  Zakończenie XLIII Sesji Rady Gminy Świdnica.