Świdnicka Nowoczesna protestuje dwa dni przed nadzwyczajną sesją oświatową

Świdnicka Nowoczesna protestuje dwa dni przed nadzwyczajną sesją oświatową

19
PODZIEL SIĘ

W najbliższy piątek, 17 lutego Rada Miejska Świdnicy zadecyduje, czy przyjąć uchwałę zmieniającą sieć szkół w związku z wprowadzoną reformą oświaty.  Ostro  w swoim oświadczeniu na dwa dni przed podjęciem decyzji władze miasta krytykują działacze Nowoczesnej.

Zdjęcie archiwalne

Stanowisko świdnickiego koła .Nowoczesnej

w sprawie zmian w sieci szkół podstawowych w Świdnicy

.Nowoczesna nieodmiennie stoi na stanowisku, że obecna reforma edukacji, wdrażana przez rząd PiS, jest wprowadzana w sposób zły, pobieżny i bez konsultacji ze środowiskiem pedagogów i rodziców.

Członkowie świdnickiego koła .Nowoczesnej są również przekonani o tym, że podstawy wdrażanej reformy są oparte na fałszywych przesłankach a jej skutki spowodują pogłębienie problemów oświatowych, wynikające z niedoinwestowania i upolitycznienia szkoły.

Na taką reformę oświaty nie ma naszej zgody.

Jednak nie może być też naszej zgody na to, aby pod pretekstem wdrażanej przez PiS reformy, planowano w Świdnicy działania nie dające się wytłumaczyć dobrem dzieci, nauczycieli i rodziców.

Zarówno Prezydent Miasta jako i Radni Rady Miejskiej w Świdnicy nie zostali wybrani przez partie polityczne ani grupy interesów, lecz przez mieszkańców – również tych rodziców i pracowników oświaty, którzy dziś protestują przeciw likwidacji szkoły podstawowej nr 315 lub zmuszaniu uczniów do pokonywania wielokilometrowych odległości do swoich placówek edukacyjnych.

Oczekujemy, że zostanie zaproponowany i przyjęty taki projekt nowej sieci szkół
w Świdnicy, w którym:

1) szkoła podstawowa nr 315 nie zostanie zlikwidowana i będzie funkcjonować jako jedna z dwóch szkół publicznych na Starym Mieście,

2) szkoła podstawowa nr 1 zostanie powiększona zgodnie z przygotowanym projektem budowlanym II etapu rozbudowy,

3) obwody szkolne zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby do minimum skrócić drogę uczniów do szkół, bez kolizji z najbardziej zatłoczonymi drogami w Świdnicy.

4) liczebność klas zostanie dopasowana do wymogów nowoczesnego kształcenia, a nie do potrzeb budżetu świdnickiego samorządu.

Zamiast jednostronnych decyzji oczekujemy rozmów i konsultacji ze środowiskiem oświatowym i rodzicami uczniów szkół podstawowych. Zamiast wykonania cywilizacyjnego kroku wstecz, namawiamy do stworzenia sieci małych, nowoczesnych szkół, będących jednocześnie ośrodkami kulturalnymi dla swoich dzielnic.

/tekst nadesłany przez .Nowoczesną/

Poniżej projekt uchwały, nad którym będą dyskutować radni (bez załączników z dokładną rejonizacją). Projekt nie zakłada likwidacji żadnej szkoły. SP nr 315 ma zostać przeniesiona do obecnego budynku Gimnazjum nr 2. W uzasadnieniu jest również zapis o rozbudowie SP nr 1 – przypisek Redakcji.

projekt

UCHWAŁA NR . . . . / . . . . . /17

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia . . . . . . . . . . . 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica klas dotychczasowych publicznych gimnazjów, prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic z siedzibą w Świdnicy przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Świdnicy przy ul. Karola Marcinkowskiego 4-6, na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II z siedzibą w Świdnicy przy pl. Wojska Polskiego 3, na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego z siedzibą w Świdnicy przy ul. Saperów 27a włącza się do Szkoły Podstawowej nr 105 z siedzibą w Świdnicy przy ul. Folwarczna 2, na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 5. Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich z siedzibą w Świdnicy przy ul. Jodłowej 21 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego z siedzibą przy ul. Wodnej 5-7, na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy im. Tysiąclecia Państwa Polskiego rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 6. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO

UCHWAŁY NR . . . . / . . . . . /17

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

z dnia . . . . . . . . . . . 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie przepisów przytoczonych na wstępie uchwały, organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Następnie ww. uchwałę przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty w celu zaopiniowania. Kurator oświaty opiniuje uchwałę w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. Związki zawodowe, które opiniują uchwałę przedstawiają opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W niniejszej uchwale:

1) określono:

a) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

b) plan sieci prowadzonych przez gminę klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, prowadzonych przez gminę na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

c) warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę, w tym:

– dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową, – rok szkolny, w którym rozpoczyna się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej,

– dzień zakończenia działalności gimnazjum,

d) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy od dnia 1 września 2019 r.;

2) wskazano adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W myśl art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową,

w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ustawy, z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Na podstawie art. 129 ustawy, dotychczasowe gimnazjum można przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej. W gminie Miasto Świdnica, gdzie obecnie funkcjonuje 6 publicznych sześcioletnich szkół podstawowych oraz 4 publiczne trzyletnie gimnazja proponuje się dostosować istniejący system do nowego ustroju szkolnego poprzez włączenie gimnazjów do wybranych szkół podstawowych. Docelowa sieć szkolna, składająca się z sześciu ośmioletnich szkół podstawowych, w pełni umożliwi dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie naszej gminy realizację obowiązku szkolnego.

Włączenie Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic z siedzibą w Świdnicy przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 21 do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Świdnicy przy ul. Karola Marcinkowskiego 4-6.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 4 uczy się 713 uczniów w 32 oddziałach. Występuje częściowa zmianowość w edukacji wczesnoszkolnej. Włączenie od 1 września 2017/2018 Gimnazjum nr 1 do SP nr 4 pozwoli na optymalne zorganizowanie w ośmioletniej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych (z wyeliminowaniem zmianowości) w dwóch budynkach położonych od siebie w niewielkiej odległości (ok. 300 m). Lokalizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w dwóch najbliższych latach szkolnych:

– 2017/2018: 27 oddziałów kl. 0-VI (ul. Karola Marcinkowskiego 4-6), 5 oddziałów kl. VII SP4 oraz 10 oddziałów kl. II-III G1 (ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego);

– 2018/2019: 27 oddziałów kl. 0-VI (ul. Karola Marcinkowskiego 4-6), 9 oddziałów kl. VII-VIII SP4 oraz 5 oddziałów kl. III G1 (ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego).

Ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 zapewni uczniom komfortowe i bezpieczne warunki do nauki: budynek SP4 (termomodernizacja w br.) z krytą pływalnią, salą gimnastyczną, kompleksem sportowym i terenem rekreacyjnym oraz budynek G1 (po termomodernizacji) z salą gimnastyczną i kompleksem sportowym.

Włączenie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30 do Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II z siedzibą w Świdnicy przy pl. Wojska Polskiego 3.

W Szkole Podstawowej nr 315 uczy się 196 uczniów w 10 oddziałach. Szkoła prowadzi zajęcia w dwóch obiektach wybudowanych na początku ubiegłego wieku: budynku głównym przy pl. Wojska Polskiego 3 oraz budynku sali gimnastycznej przy ul. Pionierów 1. Ich funkcjonalność oraz stan techniczny odbiegają od obowiązujących standardów dla obiektów szkolnych (np. w budynku głównym uczniowie mogą korzystać tylko z jednej klatki schodowej, sanitariaty dla uczniów zlokalizowane są tylko na parterze, mimo iż budynek ma 3 kondygnacje użytkowe). Na niewielkiej nieruchomości przy budynku głównym brak terenów rekreacyjnych oraz boiska sportowego. Nawet ewentualna, bardzo kosztowna modernizacja budynków SP315 nie pozwoli uzyskać oczekiwanych przez uczniów i ich rodziców warunków do nauki, wychowania i opieki. Natomiast oddalone o ok. 1200 m Gimnazjum nr 2 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30 mieści się w zmodernizowanym, funkcjonalnym budynku z rozległym terenem rekreacyjnym. Ponadto do końca sierpnia br. w szkole zostanie wybudowany najnowocześniejszy w mieście kompleks sportowy. Organizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ośmioletniej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w najbliższych dwóch latach szkolnych planuje się następująco:

– 2017/2018: 10 oddziałów kl. 0-VI (pl. Wojska Polskiego 3), 2 oddziały kl. VII SP315 oraz 8 oddziałów kl. II-III G2 (ul. Ofiar Oświęcimskich 30);

– 2018/2019: zmiana siedziby SP315 z pl. Wojska Polskiego 3 na ul. Ofiar Oświęcimskich 30. W ośmioletniej Szkole Podstawowej nr 315 z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30 będzie pobierać naukę 14 oddziałów kl. 0-VIII oraz 4 oddziały gimnazjalne. Nowa lokalizacja ośmioletniej szkoły podstawowej zapewni uczniom komfortowe i bezpieczne warunki do nauki i ich rozwoju.

Włączenie Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego z siedzibą w Świdnicy przy ul. Saperów 27a do Szkoły Podstawowej nr 105 z siedzibą w Świdnicy przy ul. Folwarczna 2.

W Szkole Podstawowej nr 105 uczy się 377 uczniów w 19 oddziałach. Budynek szkolny wymaga kosztownego remontu kapitalnego. Włączenie od 1 września 2017/2018 Gimnazjum nr 3 do SP nr 105 pozwoli na optymalne zorganizowanie zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w ośmioletniej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi docelowo w jednym – oddalonym o ok. 500 m – obiekcie przy ul. Saperów 27a. Jest to budynek po termomodernizacji, z pełnowymiarową salą gimnastyczną, kompleksem sportowym i terenem rekreacyjnym. Organizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów w dwóch najbliższych latach szkolnych planuje się następująco:

– 2017/2018: 17 oddziałów kl. 0-VI (ul. Folwarczna 2), 2 oddziały kl. VII SP105 oraz 7 oddziałów kl. II-III G3 (ul. Saperów 27a);

– 2018/2019: zmiana siedziby SP105 z ul. Folwarcznej 2 na ul. Saperów 27a. W ośmioletniej Szkole Podstawowej nr 105 z siedzibą przy ul. Saperów 27a będzie pobierać naukę 21 oddziałów kl. 0-VIII oraz 4 oddziały gimnazjalne. Szkoła zapewni uczniom komfortowe i bezpieczne warunki do nauki.

 

Włączenie Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich z siedzibą w Świdnicy przy ul. Jodłowej 21 do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego z siedzibą przy ul. Wodnej 5-7.

W Szkole Podstawowej nr 6 uczy się 635 uczniów w 27 oddziałach. Występuje częściowa zmianowość w edukacji wczesnoszkolnej. Włączenie od 1 września 2017/2018 Gimnazjum nr 4 do SP nr 6 pozwoli na optymalne zorganizowanie w ośmioletniej szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych (z wyeliminowaniem zmianowości) w dwóch budynkach położonych od siebie w odległości ok. 800 m. Naukę uczniów w dwóch najbliższych latach szkolnych zorganizuje się następująco:

– 2017/2018: 27 oddziałów kl. 0-VI (ul. Wodna 5-7), 4 oddziały kl. VII SP6 oraz 6 oddziałów kl. II-III G4 (ul. Jodłowa 21);

– 2018/2019: 27 oddziałów kl. 0-VI (ul. Wodna 5-7), 7 oddziałów kl. VII-VIII SP6 oraz 3 oddziały kl. III G4 (ul. Jodłowa 21).

Ośmioletnia Szkoła Podstawowa nr 6, dysponująca dwoma komfortowymi budynkami po termomodernizacji, posiadająca bogate zaplecze sportowe (dwa nowoczesne kompleksy sportowe, dwie sale gimnastyczne) oraz przyległe tereny rekreacyjne, zapewni swoim uczniom optymalne pod względem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym warunki do nauki.

W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Galla Anonima 1 w Świdnicy uczy się obecnie 444 uczniów w 25 oddziałach. Pomimo oddania do użytku w ubiegłym roku dodatkowego skrzydła dla edukacji wczesnoszkolnej, aby uniknąć zmianowości, szkoła nadal wynajmuje kilka sal katechetycznych w Parafii pw. Św. Ducha. Przekształcenie od 1 września br. SP1 w ośmioletnią szkołę podstawową spowoduje brak pomieszczeń do nauki: dla 3 oddziałów kl. VII w roku szkolnym 2017/2018, a następnie 7 oddziałów kl. VII-VIII w roku szkolnym 2018/2019. Dlatego też na okres przejściowy najbliższych dwóch lat proponuje się realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ww. oddziałów SP1 w przystosowanym dla osób niepełnosprawnych budynku przekształconej Szkoły Podstawowej nr 315 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30. Wybudowanie i oddanie w 2019 r. do użytku drugiego dodatkowego skrzydła w SP1 zapewni komfortowe warunki do nauki wszystkim uczniom klas 0-VIII tej szkoły w siedzibie przy ul. Galla Anonima 1.

W Szkole Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy uczy się w bieżącym roku szkolnym 571 uczniów w 26 oddziałach. Z uwagi na brak wystarczającej ilości pomieszczeń do nauki, w edukacji wczesnoszkolnej występuje częściowa zmianowość. Przekształcenie od 1 września br. SP8 w ośmioletnią szkołę podstawową spowoduje brak pomieszczeń do nauki dla 4 oddziałów kl. VII w roku szkolnym 2017/2018 oraz 8 oddziałów kl. VII-VIII w roku szkolnym 2018/2019. Możliwym rozwiązaniem trudnej sytuacji lokalowej tej szkoły na kilka najbliższych lat będzie z jednej strony wprowadzenie zmianowości nauczania w edukacji wczesnoszkolnej, a z drugiej – w wyniku korekty obwodu szkolnego – ograniczenie zapisów już od najbliższego roku szkolnego do dwóch oddziałów kolejnych klas I.

W myśl art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, podejmując uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami:

1) o pełnej strukturze organizacyjnej;

2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

Przedłożony projekt dostosowania sieci szkolnej spełnia warunek zawarty w pkt 1, natomiast z uwagi na dotychczasową, optymalną sieć sześcioletnich szkół podstawowych i trzyletnich gimnazjów w Świdnicy, niezwykle trudno było w pełni zrealizować zalecenie zawarte w pkt 2. W opracowanym projekcie sieci szkolnej zdecydowano się na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 w dwóch budynkach z uwagi na ich nieodległą lokalizację. Przyjęte rozwiązanie rozmieszczenia ośmioletnich szkół podstawowych w gminie Miasto Świdnica uwzględnia w szczególności odległość z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły obwodowej, ale także liczbę urodzeń w latach 2010 – 2016.

 

 

 • Grzegorz

  Protestują dwa dni przed sesją, a co robili wcześniej? Czemu nie przedstawiali swoich poglądów jak rozpoczęła się dyskusja? Teraz dla mnie to zagrywka polityczna. Każdy jest teraz specjalistą w zarządzaniu oświatą. Ja nie jestem i proponuję zostawić to zadanie dla zarządzających miastem. Każdy patrzy na swoj czubek nosa a oni muszą patrzeć na całość. I z tego co mi się wydaje to nie ma już obwodów szkolnych i rejonizacji, każdy może zapisać dziecko do jakiej chce szkoły.

  • Gracjan

   co za bzdura z tym protestem Nowoczesnej??? Miasto chyba najlepiej wie, co się opłaca dla dzieci i rodziców, bo patrzy obiektywnie i nie tak politycznie jak nowoczesna czy pis – miasto wg mnie najlepiej zna szczegoly zarówno ekonomicznie jak i ze wzg. na poziom kształcenia. chodzi o to, by UM nie wywalilo znow miliardów na stare zapyziałe budynki 105 i 315. kogo na to stać? przecież to my wszyscy podatnicy zapłacimy kolejne miliony, jeśli dzieci miałyby tam zostać. te budynki nie nadają się na szkoły w XXI wieku i to nie są kilometry straszne między 315 a G2, żeby dziecko zaprowadzić albo wsadzic w autobus. tym bardziej, że G2 ma dużo lepsze zaplecze. nie rozumiem tych, co protestują. 315 jest zagrzybiona a uczy się tam za mało dzieci, zresztą tajemnicą nie jest jakie wyniki egzaminów są w 315 (te dzieci trzeba właśnie mobilizować i połączyć z innymi, aby dać im szanse na wyrównanie szans!!!!!!!!).

   • Pająk

    Gracjanku drogi takich bzdur dawno nie czytałem . Twoje mądre miasto jest bez kasy i zaoferowane zmiany są tylko pochodną tej sytuacji .Tu nikt nie myśli o bezpieczeństwie i dobrze dzieci . To że 315 jest jak piszesz zagrzybiała to wina dyrekcji oraz władz miasta , to że jak piszesz ma słabe wyniki to wina dyrekcji i doboru nauczycieli . To że nie masz pojęcia o czym piszesz jest dla mnie oczywiste .

    • hanka

     Przypominam tylko ze władze miejskie zmieniły się dwa lata temu..tylko dwa lata temu, a opłakany stan szkoły 315 to nie kwestia ostatnich kilku lat tylko co najmniej kilkunastu..obecna władza nie ma juz „łatwych” rozwiązań typu remont..czy zmiana dyrekcji..

     • Pająk

      Dwa lata brakło żeby zauważyć jakie są warunki w szkołach jak wygląda sieć szkół i jaki jest własny pomysł na świdnickie szkolnictwo . W tym czasie poszły miliony na kwiatki , chodniki , przystanek TAXI w rynku , bosmanat z wodotryskiem itd. Prawda jest taka że Ty Haneczko jesteś zwykłym funkcjonariuszem obecnej władzy , która nie ma żadnego pomysłu na Świdnicę poza tym żeby wygrać następne wybory i pozostać z ekipą u koryta .

 • Harrison Jones

  Kolejna lista życzeń od grupy ludzi oderwanych od rzeczywistości. Każdy widać gra do swojej bramki. Łatwo mieć oczekiwania ale konkretnych pomysłów widać brak. Słabe to, i nie ma w tym nic nowoczesnego….

  • Majkel

   A dajta Kropce Nowoczesnej robić to, co potrafią najlepiej – krytykować i „nie mieć zgody”. Chcą, niech protestują. Najlepiej tak, jak Front Wyzwolenia Palestyny w „Życiu Briana” Monty Pythona 😉

 • Natalia

  Nowoczesna coz to za twor ale oni musza …… bo coz moga zaproponowac z ta garstka czlonkow to jest zenujace. Inne czasy i swiadomosc ludzi jest nowej jakosci.

 • Wiesław

  Czemu dzisiaj? Bo w końcu zrobiło się ciepło, to dziadki wyszły z nory i się panoszą… Zimno było, to im się dupy ruszyć nie chciało.

 • Młody

  Jeden jazgot listowych frustratów . Rozumiem ze dobro dzieci jest na drugim miejscu zaraz po wylaniu pomyj na przeciwników politycznych .

 • Joanna

  Nowoczesna opozycja. Szkoda tylko, że oderwana od rzeczywistości.
  Sam Rut płakał, jak to pisał!!!
  Do krytyki są pierwsi, do strajków i happeningów też, ale zarówno ani w parlamencie ( poza drobnymi wyjątkami), ani w lokalnych środowiskach nie robią zupełnie nic. Szkoda głosu na nich w kolejnych wyborach :/ a zapowiadało się całkiem dobrze i zdechło jak zawsze.

  • Młody

   Słabe te personalne wycieczki .

 • dziewczonka

  Jak się nie ma nic mądrego i ciekawego do powiedzenia to się siedzi cicho i słucha tych co mądrze prawią

 • Madzia

  Mam prośbę żeby szanowna pani Szymkiewicz udała się do szkoły podstawowej 315 i powiedziała Kasi z 1b i jej rodzicom z że jej szkoła nie jest likwidowana tylko będzie przeniesiona do innego budynku jakieś 2 kilometry dalej .

 • hanka

  Ośmieszyli się strasznie, mają czelność coś oczekiwać czy proponować radnym czy władzom na dwa dni przed juz raz przesuwaną sesją, gdzie bedą podejmowane decyzje w temacie oświaty w mieście..myślałam, że poseł i ministra wyczerpali pokłady nieprzemyślanych działań pod publikę i rzekomej obronie dzieci czy raczej uczniów kt reforma dotknie..przyznaje myliłam się..miżna było przebić nawet ich..biorą widać wzorce z szefa..ten potrafi jechać po bandzie..nasi lokalni też..żenada!!!

  • Pająk

   Dlaczego nie mają prawa prezentować swojego stanowiska na dwa dni przed sesją . Myślisz Haniu że lepiej będzie po sesji ?

   • hanka

    Nie, Pajączku myślę że gdyby ogarnęli się wcześniej, nawet wcześniej niż urząd przedstawił pomysły na reformę edukacji ich postulaty czy wymagania mogłyby pomóc czy wnieść coś konkretnego..uaktywnili się z ogromnym opóźnieniem i trudno nie mieć wrażenia ze to polityczne zagranie pod publiczkę

    • Pająk

     Haneczko masz prawo do takiego zdania , co nie znaczy ze ma to cos wspólnego z procesem myślenia i prawdą . Nowoczesna bierze czynny udział w dyskusji nad reformą od dłuższego czasu , jej członkowie brali udział w kilku spotkaniach na których nie widziałem nikogo z tabliczką HANKA. A tak na poważnie to na najbliższej radzie miasta zapadną decyzje co dalej z reforma w naszym mieście wiec każdy termin na publikacje stanowiska przed jest wg mnie właściwy . Inna sprawą jest że do tej pory nigdzie nie spotkałem się z oficjalnymi stanowiskami świdnickiej PO ,SLD PIS czy też Wspólnoty . Pozdrawiam i życzę miłego dnia .

 • K.Karol

  Wyrazili swoją opinię…ktoś nazwał to protestem i uruchomił stały proceder „forumowego” paplania, ludzi którzy chyba tylko tyle potrafią. Wyrazili swoje zdanie, więc ludzie bez własnego muszą ich skrytykować? No i jeszcze osobiste wycieczki pod adresem działacza, miałkie to bardzo.